Dejstva o ustanovitvi Upasana SPD


Ustanovni člani so na področju delovanja UPASANA dejavni že dolgo. V tokratni pojavitvi na Zemlji ima večina članov dokazane reference o manifestiranem delovanju na področjih registracije od 80ih let prejšnjega stoletja. V javnosti so se pojavljali ciklično / periodično. V letu 2008 so poleg predlogov za spremembe Zakona o verski svobodi, ki so jih posredovali Uradu za verske skupnosti, pripravili tudi kompleksen proces dealkoholikatolizacije. V okviru tega procesa so potekale številne konzultacije z vidnimi oblikovalci mnenja v Sloveniji. Postalo je jasno, da posameznike v Sloveniji še vedno obvladuje strah pred močjo prevladujoče monoteistične religije. Zato je bil potrebne dodaten proces poglobitve izhodišč za pojavo v javnosti. Izsanjal se je tudi imperativ, da se skupina pojavi kot registrirana pravna oseba po Zakonu o verski svobodi in s tem de-iure precedančno demistificira pristransko zakonodajo.

Vlogo za registracijo je Upasana posredovala pristojnemu Ministrstvu za kulturo na dan človekovih pravic, 10. Decembra 2013, natanko ob 00.00. V Register cerkva in drugih verskih skupnosti je bila UPASANA SPD vpisana po odločbi pristojnega Ministrstva za kulturo z dne 27.1.2014. Tako je bil vzpostavljen pravni precedan z ustavno izenačitvijo pravice do svobode vesti za vse državljane.

UPASANA je povzročila ustavno pravni precedan; je prva svetovnonazorska kozmološka skupnost, registrirana po Zakonu o verski svobodi. Razlogi zakaj, so preprosti; ustanovitelji UPASANA smo v stališču enotni z Ustavo RS: človekove pravice in s tem ustavna pravica do izražanja prepričanj, veljajo za vse državljanke in državljane enako. Pravna oblika organiziranosti kolektivnega izražanja prepričanj in interesov državljanov RS v formatu t.i. verske skupnosti po zakonu o verski svobodi, se najbolje približa načinu delovanja članov UPASANA.

Ustavno – pravna vprašanja: Hugo lahko zdaj mirno spi

Ustava Republike Slovenije v 14. členu predpisuje, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Ustava nadalje v 41. členu vzpostavlja neposredno kavzalno zvezo med pravico do svobode vesti in »verskimi in drugimi opredelitvami ali prepričanji«. S tem ustava vzpostavlja nevtralen odnos in enakopravnost med verskimi in drugimi opredelitvami in prepričanji, kar vključuje svetovne nazore in kozmologije. UPASANA – Sanjava prostost duha (v nadaljevanju UPASANA SPD) je kozmološki svetovni nazor, prepričanje, ki vsebuje temeljne kozmološke in upasalne (iz razlage v temeljnih tekstih je raz-vidno, da je UPASANA širši in globlji pojem od RELIGIJE) prvine in bistveno širši pojmovni mikrokozmos od klasičnih verstev .

UPASANA Sanjava prostost duha (v nadaljevanju UPASANA SPD) je kozmološki svetovni nazor, ki vsebuje temeljne kozmološke in religiozne prvine in bistveno širši pojmovni mikrokozmos od klasičnih verstev. Članom UPASANA SPD so na različne načine blizu , ali se identificirajo s široko paleto drugih kozmoloških, filozofskih, duhovnih, meditativnih, mišljenjskih, svetovnonazorskih, šamanskih, obrednih in/ali verskih praks oziroma sistemov. S pripadnostjo (tudi članstvom ali drugo obliko iniciacije) slednjim, člani UPASANA SPD bogatijo kozmološko skupnost UPASANA Sanjave prostosti duha. Člani UPASANA SPD so torej lahko na vsakršen način integrirani v druge duhovne prakse in organizacije ter neformalne skupine. UPASANA SPD transverzalnost v pristopu do šol modrosti podžiga. Ob tem je UPASANA SPD izrazito avtentična: ko integrira šole modrosti obenem ustvarja inovativno vedenje, prakse in praktike s povsem novimi uvidi, ki so plod lastne zaznave in/ali transverzalne katalize. Avtentičnost, izvirnost in inovativnost se kažejo v načinu razlage etimoloških kodov, povezovanju in razumevanju zgodovinskih dejstev ter izvornih praks povezovanja ravni in aspektov zavesti. UPASANA SPD torej črpa, izvira iz in se napaja z vedenjem starodavnih, starih, srednjeveških in novodobnih šol in praks duhovne svobode. UPASANA SPD tako ne more biti razumljena kot nova šola duhovnosti, je pa avtentična, inovativna in izvirna, iskréna in iskrèna.

UPASANA – Sanjava prostost duha je kozmološki svetovni nazor, prepričanje, ki vsebuje temeljne kozmološke in upasalne prvine in bistveno širši pojmovni mikrokozmos od klasičnih verstev.

Pri tem je pomembna razlaga pojmov religija, upasana in nazor v temeljnih spisih UPASANA SPD. Iz razlage uporabljenih pojmov izhaja, da pojmujemo nazor kot polje, ki vsebuje vse opredelitve do kozmologij, tudi verske in da torej iz ustavne pravice do svobode vesti izhaja, da so vse podmnožice polja nazorov med seboj enakovredne in upravičene do uporabe zakonsko določenih pravno-organizacijskih subjektov.

Dejstvo, da je Republika Slovenija po določilih Zakona o verski svobodi omogočila registracijo novodobni upasanski (globinsko religiozni) organizaciji, pomeni pravno ustavni precedan, ki ga pozdravljamo, saj odpira pot in najavlja temeljito versko reformo na tleh Republike Slovenije.

V osrčju ustavne etike gnezdi svoboda vesti

Ustavno sodišče RS je v svojih odločitvah vzpostavilo nedvoumno povezavo med svobodo vesti in svobodo prepričanj. Ustavno sodišče je tako na primer v izreku U-I-92/07 podalo mnenje o varstvu 41. člena Ustave in eksplicitno navedlo, da gre za varstvo » teističnih, ateističnih in neteističnih prepričanj s področja etike oziroma morale, katerih notranje in zunanje lastnosti kažejo na njihovo konsistentnost, tehtnost, resnost, kohezivnost in pomembnost«. Ustavno sodišče je v tej odločbi utrdilo načelo o ločenosti države in verskih skupnosti iz prvega odstavka 7. člena Ustave in kot cilj načela opredelilo »z nevtralno držo države zagotoviti resnično svobodo vesti in enakost posameznikov – verujočih in neverujočih – ter verskih skupnosti.« Celotno besedilo citiranega izreka navaja na sklep, da je potrebno ustavno besedilo modernizirati in povsem odpreti pot prostosti duha.

Vest, kot vrhovni razsodnik, UPASANI zapoveduje, da ne uporablja pojma vera in se zato ne identificira z zakonsko uporabljeno pristransko dikcijo, ki vzpostavlja pravno obliko za »verske skupnosti«. Trdimo, da je Zakon o verskih skupnostih s tega vidika protiustaven, in da bi moral zakonodajalec zagotoviti povsem nevtralno terminologijo pri vzpostavljanju pogojev za registracijo kozmoloških, duhovnih, verskih, mističnih in drugih celovitih mišljenjskih zgradb, ki vsebujejo celovit etični kodeks in razlago bivanja.

Ustava in zakonodaja sicer izenačujeta formalne in neformalne prakse izražanja svetovnonazorskih, verskih in drugih prepričanj. UPASANA Sanjava prostost duha je dolgo delovala brez registrirane pravne osebe. Dejavnosti, ki jih načrtuje v naslednjem 25 letnem obdobju pa narekujejo ustanovitev pravne osebe, ki bo nastopala kot subjekt v obligacijskih razmerjih. Pravno-ustavna ureditev v Republiki Sloveniji ne pozna formata, ki bi omogočal popolnoma proste (nematerializirane, neoprijemljive) vzvode odločanja in upravljanja z organizacijo (skupnostjo), kakršni se pritičejo organizacijski obliki po kateri deluje UPASANA Sanjava Prostost Duha. Najbolj izmed vseh zakonov, po katerih je moč registrirati pravno osebo v Republiki Sloveniji, se potrebam UPASANA SPD približa Zakon o verski svobodi (v nadaljevanju ZVS), ki dopušča relativno visoko raven avtonomije pri notranji organiziranosti, upravljanju in odločanju skupnosti, ki tvori članstvo organizacije po dotičnem zakonu (ref. 9. člen zakona). Da gre za »relativno« dober približek utemeljujemo z neizpodbitnim dejstvom, da je uporaba pojmov v ZVS pristranska, obremenjena z besednjakom, ki ga uporablja na ozemlju Slovenije prevladujoča organizacija monoteistične religije; to še prav posebej velja za 3. odstavek 14. Člena ZVS, ki definira priloge dokumentaciji ob registraciji pravne osebe po zadevnem zakonu z besedami: »opis temeljev svojega verovanja v slovenskem jeziku, v katerem opredeli svoj verski nauk in svoje versko poslanstvo, svoje bogoslužje in druge verske obrede«. Mnenje ustanoviteljev UPASANA SPD je skladno s stališči Ustavnega sodišča in menimo, da je stanje protiustavno, saj zadevni zakon ni v celoti in dosledno nevtralen do verskih in svetovnonazorskih skupnosti. Svetovnega nazora UPASANA SPD ne moremo opredeliti s pridevnikom »verski«, saj gre za vedenje, ki je rezultat kognitivne obravnave, gre za nazor, ki je rezultat zorenja, zorenje pa posledica dolgotrajne prakse zrenja, odprte in ne na dogmah ali predsodkih utemeljene percepcije odprtega uma, stanja sanjama, kot ga opredeljuje nazor v svojih temeljnih spisih in definicijah. Temeljni spisi UPASANA SPD tako ne vsebujejo pristranskih, in po našem mnenju neustavnih pojmovnih zgradb in posamičnih pojmov kot so »verski nauk«, »bogoslužje«, »verski obredi, kaj šele »cerkev«. To pa ne pomeni, da kozmologija UPASANA SPD ne vsebuje v bistvu vseh kvalitet, ki jih Ustavno sodišče v svojih presojah zadevnega zakona izdvaja kot gradnike organizacije, ki se registrira po ZVS v izpeljavi ustavne pravice do svobode vesti.

Ustava in zakonodaja sicer izenačujeta formalne in neformalne prakse izražanja svetovnonazorskih, verskih in drugih prepričanj. UPASANA Sanjava prostost duha je dolgo delovala brez registrirane pravne osebe. Dejavnosti, ki jih načrtuje v naslednjem 25 letnem obdobju pa narekujejo ustanovitev pravne osebe, ki bo nastopala kot subjekt v obligacijskih razmerjih. Pravno-ustavna ureditev v Republiki Sloveniji ne pozna formata, ki bi omogočal popolnoma proste (nematerializirane, neoprijemljive) vzvode odločanja in upravljanja z organizacijo (skupnostjo), kakršni se pritičejo organizacijski obliki po kateri deluje kozmološki nazor UPASANA SPD. Najbolj izmed vseh zakonov, po katerih je moč registrirati pravno osebo v Republiki Sloveniji, se potrebam UPASANA SPD približa Zakon o verski svobodi (v nadaljevanju ZVS), ki dopušča relativno visoko raven avtonomije pri notranji organiziranosti, upravljanju in odločanju skupnosti, ki tvori članstvo organizacije po dotičnem zakonu (ref. 9. člen zakona). Da gre za »relativno« dober približek utemeljujemo z neizpodbitnim dejstvom, da je uporaba pojmov v ZVS pristranska, obremenjena z besednjakom, ki ga uporablja na ozemlju Slovenije prevladujoča organizacija monoteistične religije; to še prav posebej velja za 3. odstavek 14. člena ZVS, ki definira priloge dokumentaciji ob registraciji pravne osebe po zadevnem zakonu z besedami: »opis temeljev svojega verovanja v slovenskem jeziku, v katerem opredeli svoj verski nauk in svoje versko poslanstvo, svoje bogoslužje in druge verske obrede«. Mnenje ustanoviteljev UPASANA SPD je skladno s stališči Ustavnega sodišča in menimo, da je stanje protiustavno, oziroma, da pušča odprte pravne praznine, saj kozmološke skupnosti in prepričanja, kot je UPASANA SPD, nimajo enakih pravic kot klasične verske, ki jim pritiče, oziroma se lahko identificirajo z terminologijo, ki jo uporablja ZVS; zadevni zakon ni v celoti in dosledno nevtralen do verskih in svetovnonazorskih skupnosti ter prepričanj, kar je po oceni Ustavnega sodišča samega, protiustavno stanje: Zakon bi moral vsebovati nevtralno terminologijo, s katero bi lahko operirale vse nazorske, kozmološke, verske skupnosti in prepričanja enakovredno. Svetovnega nazora / kozmologije UPASANA SPD ne moremo opredeliti s pridevnikom »verski«, saj gre za prepričanje, vedenje, ki je rezultat kognitivne obravnave, gre za nazor, ki je rezultat zorenja, zorenje pa posledica dolgotrajne prakse zrenja, odprte in ne na dogmah ali predsodkih utemeljene percepcije ter transverzalne integracije odprtega uma, stanja sanjama, kot ga opredeljuje nazor v svojih temeljnih spisih in definicijah. Temeljni spisi UPASANA SPD tako ne vsebujejo pristranskih, in po našem mnenju neustavnih pojmovnih zgradb in posamičnih pojmov kot so »verski nauk«, »bogo-služje«, »verski obredi, kaj šele »cerkev«. To pa ne pomeni, da kozmologija UPASANA SPD ne vsebuje v bistvu vseh kvalitet, ki jih Ustavno sodišče v svojih presojah zadevnega zakona izdvaja kot gradnike organizacije, ki se registrira po ZVS v izpeljavi ustavne pravice do svobode vesti. UPASANA SPD vsebuje vse prvine globinske religioznosti kot jo definirajo temeljni spisi brez da bi po nepotrebnem uporabljala termine, ki jih po nepotrebnem uporablja zakon..

Temeljni spisi UPASANA SPD kažejo na razumevanje geneze bivanja zavesti (rojstvo – bivanje/pot – smrt, prehodi, zanke, spirale) v pojavni materializirani obliki na Zemlji in bivanje umeščajo v relacijah do drugih udejanjenih singularitet zavesti (bitij stvarstva v življenjskem okolju, habitatu, hramu). Temeljni spisi tvorijo celovito kozmološko zgradbo.

Zato smemo in moramo za potrebe delovanja skupnosti posameznikov in posameznic, ki predlagajo ustanovitev UPASANA SPD, uporabiti Zakon o verski svobodi, pri čemer še enkrat poudarjamo, da je UPASANA SPD v resnici svetovno nazorska kozmološka skupnost, saj gre pri poslanstvu, načelih, ciljih, dejavnostih, praksah/praktikah in načinu organiziranja za večdimenzionalno (in ne linearno-transmisijsko) skupnost, katere prepričanja in praktike so utemeljena na kognitivnem procesu in logičnem zaznavanju, procesiranju, presoji in sklepanju, ne pa na običajno pojmovani veri, ki bi predstavljala transmisijo vedenja brez v realnem (individualnim in/ali kolektivnem) kognitivnem procesu zaznane subjektivne percepcije vedenja. Upoštevajoč kozmološko zgradbo nazora, gre v UPASANA SPD za celovit percepcijski odnos do bivanja, ki išče povezave med vsemi pojavnimi, zaznavnimi, manifestiranimi, abstraktnimi in transcendentnimi oblikami zavesti. UPASANA SPD se istoveti z ustavnim terminom »prepričanje«, ki v korenu vsebuje besedo PRIČA; priča predpostavlja zavesten subjekt neposredno v percepcijo povezav vključene zavesti, pri kateri v zavestnem stanju povezanosti s kompleksnimi okoliščinami izkušnje interakcije pride do avtentične izmenjave izvirskih, pristnih informacij; skoz pozicijo priče subjekt ponotranji izkušnjo v avtentično pre-pričanje. Sklop prepričanj vodi v avtentični nazor.