Dejavnosti


UPASANA SPD deluje Projektno, kampanjsko, fazno:

  1. faza: prizadevati si za enakopravno obravnavo vseh svetovnonazorskih, duhovnih, kozmoloških mišljenjskih tokov in praks. Kampanja je usmerjena v celovito zagotovitev ustavne pravice do prostosti duha. Vzpostaviti zakon o prostosti duha in opustiti preživet in terminološko ter vrednostno pristranski Zakon o verski svobodi.
  2. faza: zagotoviti transparentno, pošteno sliko o identifikacijah prebivalstva z svetovnonazorskimi in drugimi prepričanji, ki so materija zakona o verski svobodi in ki bodo materija Zakona o prostosti duha.
  3. faza: izpisati in širiti sodobno, realno, znanstveno utemeljeno in v RESNICAH upasano kozmologijo medsebojne povezanosti, zlitja, enotnosti/enovitosti. Na ta način nadaljevati delo Tarasa Kermaunerja in drugih avtorjev, ki so klicali k verski prenovi.

Ne potrebujemo več sprave, potrebujemo več različnosti – predlog za moratorij na spravo

Preberi

Spremljanje izvajanja Sporazuma s katerim je Vlada RS v dolgoročni zakup predala Blejski otok

Preberi

UPASANA spremlja izvajanje Sporazuma, ki ga je Vlada RS podpisala z RKC (Župnija Bled) in ji predala v zakup za 45 let Celoten Blejski otok s tem, da mora zakupnica (RKC) v objektu Proštija na otoku vzpostaviti muzej posebne vrste, v katerem bo obeležena zgodovina slovenstva od poselitve otoka do osamosvojitve države. Ministrstvu za kulturo smo zastavili vrsto vprašanj o spremljanju izvajanja sporazuma in o rezultatih zdaj že 6-letnega zakupa otoka. Ministrstvo je odgovorilo, da na naša vprašanja ne more odgovoriti, ker s tem v zvezi nima nobenih dokumentov. Zato je UPASANA SPD pozvala pristojne inštitucije, da ukrepajo. Informacijsko pooblaščenko smo pozvali, da na ministrstvu preveri, ali je res mogoče, da v zvezi z Blejskim otokom ni nobenih dokumentov, Računsko sodišče smo pozvali, da preveri smotrnost oddaje otoka v zakup zakupnici, ki očitno 6 let ni naredila ničesar, da bi izpolnila zavezo o vzpostavitvi muzeja posebne vrste, Komisijo za preprečevanje korupcije pa smo pozvali da preveri, ali ni pri sporazumu evidentno navzkrižje interesov, in da s tem v zvezi preveri morebitna koruptivna dejanja saj je nevzdržno, da tisti, ki je pokristjanil Slovenijo, brez nadzora skrbi za muzejsko postavitev dediščine pred, med in po nasilnem pokristjanjevanju. Vsi dokumenit, ki jih so jih predstavniki institucij države podpisali z RKC v zvezi z Blejskim otokom, pričajo o strinjanju obeh strank, da se v objektu Proštija vzpostavi »muzej posebnega pomena«. Zato v nadaljevanju uporabimo to besedno zvezo v navednicah; viri pričajo, da je ponekod navedeno, da naj bi muzej vseboval »dokumente slovenstva od poselitve do osamosvojitve Slovenije«, ponekod pa viri nakazujejo, da naj bi šlov zbirki za »simbole Slovenstva«.

26. marec 2017: Od stare vere - do vere v ustavo

Za spodbujanje javne razprave objavljamo idejno skico kot izhodišča za koncept muzeja posebnega pomena z dokumenti in simboli slovenstva od poselitve do osamosvojitve, ki ga bo Republika SLovenija postavila v stavbi Proštija na Blejskem otoku. Narodni muzej SLovenije bo v letošnjem letu pripravil koncept muzeja.

Delovni naslov – ime predlagane idejne zasnove za koncept muzeja: "OD STARE VERE - DO VERE V USTAVO"

Predlagani koncept muzeja sledi predpostavki, da je naloga enoznačna: pripraviti koncept za sodoben muzej dokumentov in simbolov slovenstva od poselitve do osamosvojitve. Obveznost ureditve muzeja posebnega pomena s simboli in dokumenti Slovenstva od poselitve do osamosvojitve v stavbi Proštija na Blejskem otoku nedvoumno izhaja iz Protokola o izvajanju medsebojno usklajenih vsebin na Blejskem otoku, ki je bil podpisan med Vlado RS in Ljubljansko nadškofijo leta 2003 in iz Sporazuma, ki sta ga isti stranki sklenili 14.10.2008 kot zaključek denacionalizacijskega postopka s čimer je Rimsko katoliška cerkev celoten otok prevzela v zakup za dobo 45 let. Po večletnih prizadevanjih je Svetovnonazorski kozmološki skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha, uspelo, da je Ministrstvo za kulturo začelo uveljavljati javni interes in citirano določilo Protokola in Sporazuma in je Narodnemu muzeju Slovenije naložilo, da v letu 2017 pripravi koncept zbirke za muzej posebnega pomena.

V tej fazi pošiljamo idejni zasnovo, izhodišča koncepta za pripravo zbirke in ne predloga nabora artefaktov za samo zbirko. Vsi v besedilu navedeni artefakti služijo zgolj kot ilustracija za utemeljitev idejne zasnove.

Iz korespondence z Ministrstvom za kulturo, zagotovil ministrstva in pogovorov z direktorico Narodnega muzeja Slovenije gospo Barbaro Ravnik smo razumeli, da bo na osnovi konzultacij, ki jih v zvezi s pripravo koncepta muzeja vodi Narodni muzej Slovenije, v drugi polovici leta organizirana javna razprava na temo predlogov za koncept muzeja. Prav zato že v času pomladnega enakonočja prispevamo strukturirana izhodišča za koncept kot gradivo za široko javno razpravo.

Za vsa vprašanja sva avtorja idejne zasnove vedno na voljo.
Dokument 1: 8. februar 2014 Prva prošnja UPASANA za dostop do informacij javnega značaja v zvezi s predajo blejskega otoka v zakup Rimsko katoliški cerkvi

Dokument 2: 25. avgust; Dopis UPASANA Ministrstvu za kulturo za dostop do informacij javnega značaja v zvezi s predajo blejskega otoka v zakup Rimsko katoliški cerkvi posebej z vprašanjem o odgovornih osebah za ta dosje in morebitnih konfliktih interesov znotraj inštitucij države v povezavi z predajo Blejskega otoka RKC..

Dokument 3: 25. september 2014; Urgenca UPASANA ministrstvu za kulturo glede zahteve za dostop do informacij javnega značaja z opozorilom, da organ zamuja z rokom za odgovor

Dokument 4: 30. september; Odločba Ministrstva za kulturo v kateri navajajo, da v zvezi z vprašanji UPASANA ne razpolagajo z nobenimi dokumenti.

Dokument 5: 3. oktober; Pritožba UPASANA in poziv pristojnim inštitucijam k ukrepanju glede indicov na konflikte interesov, koruptivno dejanje in nevestno gospodarjenje z javnim dobrim in kulturno ddediščino emblematskega pomena.

Dokument 6: 13. oktober: odgovor Ministrstva za kulturo v katerem ministrstvo navaja, da bodo proces priprave zbirke dokumentov slovenstva začeli šele po dokončani prenovi objekta Proštija v skladu s konservatorskimi smernici, ki pa, trdijo, so še v pripravi. Skrbnika za ta projekt naj bi ministrstvo imenovalo šele v neki neugotovljivi prihodnosti.

Dokument 7: 25. oktober: ponovni dopis Ministrstvu za kulturo s predlogom za takojšnjo oblikovanje interdisciplinarne strokovne skupine in deležnikov za pripravo koncepta in vsebine bodočega muzeja »posebnega pomena z dokumenti slovenstva« v zgradbi Proštija na Blejskem otoku.

Dokument 8: 26. oktober: pismo predsedniku vlade in predsedniku države s prošnjo, da prevzameta pokroviteljstvo nad državotvornim projektom vzpostavitve »muzeja posebnega pomena« z dokumenti/simboli Slovenstva.

Dokument 9: 10. november dopis UPASANA Ministrstvu za kulturo in informacijski pooblaščenki, v katerem ponovno postavljamo vprašanja o zakonitosti postopka obnove objekta Proštija, v katerem je danes trgovina s spominki namesto muzeja državotvornega pomena. zahtevo v predhodnih komunikacijah v tej zadevi, da ministrstvo takoj imenuje interdisciplinarno ekspertno skupino za pripravo koncepta in vsebine bodočega »muzeja posebnega pomena« v zgradbi Proštija.

Dokument 10: 23. november: ponovni poziv Ministrstvu za kulturo za odgovore in za izvedbo notranje preiskave o zakonitosti dejanj povezanih z objektom Proštija .

Skrij

Predlogi za reševanje odprtih vprašanj med naravoverci in državo

Preberi

UPASANA je začela z odpiranjem strukturiranega dialoga z državo o odprtih vprašanjih med naravoverstvenimi kozmološkimi skupnostmi in državo. Tukaj si preberite pismo predsedniku vlade, poslano 17. Oktobra 204

Odgovor ministrstva za kulturo, 23. oktober 2014
Pismo ministrstvu za kulturo, 12. november 2014
Pismo Uradu za verske skupnosti, 12. november 2014
Osnutek Smernic za nagovore predstavnikov države in predstavnikov javnih zavodov ob kozmoloških praznikih, ki se praznujejo v Republiki Sloveniji

Skrij