Kdo smo?

Zvezdni prah smo in v zvezdni prah se povrnemo


UPASANA Sanjava prostost duha (v nadaljevanju SPD) je Višja razvojna stopnja religioznosti (vse-povezljivosti). V Slovenskem jeziku religijo lahko poimenujemo z besedo UPASANA (v pogovornem jeziku je poznana beseda »paše«, rokodelci uporabljamo glagol »upasati«). Upati in upati si, pogum in vera imamo v Slovenskem jeziku v eni besedi, ki v svojem pomenu pomeni bližino, upasati – pa v pogovornem jeziku že zdaj pomeni »pravilno naravnati«. V Sanskrtu »Upa« neposredno pomeni »bližina«. V Sanskrtsko-Angleškem slovarju beremo; Upaśama — completely peaceful, in control of the senses and mind, upasatti - connection with, union L.; service, worship L.; gift, donation, upasthaa - to stand near, to stand by.
UPASANA SPD je Trasnverzalna povezava in s tem globlji, širši in razsežnejši pristop kot (večidel linearna, dualistična) po-evropeiziranemu svetu danes, po tisočletju inkvizicij in izkoreninjanja starih vedstev poznana monoteistična religioznost.
UPASANA SPD je kozmološki svetovni nazor, prepričanje, ki vsebuje temeljne kozmološke in upasalne prvine in bistveno širši pojmovni mikrokozmos od klasičnih verstev. Kot izhaja iz temeljnih tekstov UPASANA SPD, jemlje UPASANA SPD vse zgodovinske šole modrosti in med drugim tudi šamanska znanja, stara obredja, šole misterijev, duhovne prakse in verstva ter novodobne filozofske, teozofske in duhovne smeri razmišljanja in s tem povezane prakse kot relevanten vir za svoje vpoglede in nazore. Na ta način kozmologija UPASANA SPD kot nazor in prepričanje, svojstveno vsebuje/integrira druga duhovna, tudi šamanska in verska prepričanja, misterije, načela in etične opredelitve.

Članom UPASANA SPD so na različne načine blizu , ali se identificirajo s široko paleto drugih kozmoloških, filozofskih, duhovnih, meditativnih, mišljenjskih, svetovnonazorskih, šamanskih, obrednih in/ali teozofskih (tudi verskih) šol, praks oziroma sistemov ali prepričanj. S pripadnostjo (tudi članstvom ali drugo obliko iniciacije) slednjim, člani UPASANA SPD bogatijo kozmološko skupnost. Člani UPASANA SPD so torej lahko na vsakršen način integrirani v druge duhovne prakse in organizacije ter neformalne skupine. UPASANA SPD transverzalnost v pristopu do šol modrosti podžiga oziroma energizira. Ob tem je UPASANA SPD izrazito avtentična: išče izvirno raz-umevanje zakonov bivanja in ko integrira šole modrosti obenem ustvarja inovativno vedenje, prakse in praktike s povsem novimi uvidi, ki so plod lastne zaznave in/ali transverzalne katalize oziroma zlitja drugih nazorov, prepričanj, misterijev in verovanj. Avtentičnost, izvirnost in inovativnost se kažejo v načinu razlage etimoloških kodov, povezovanju in razumevanju zgodovinskih dejstev ter izvornih praks povezovanja ravni in aspektov zavesti. Pri tem je pomembna razlaga pojmov religija, upasana in nazor v temeljnih spisih UPASANA. Iz razlage uporabljenih pojmov izhaja, da pojmujemo nazor kot polje, ki vsebuje vse opredelitve do kozmologij, tudi šamanske, novodobne duhovne, misterične, mitološke in verske in da torej iz ustavne pravice do svobode vesti izhaja, da so vse podmnožice polja nazorov in prepričanj med seboj enakovredne in upravičene do uporabe zakonsko določenih pravno-organizacijskih subjektov. Beseda šaman je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisana v izhodišču pejorativno saj je pripisana »primitivnim« ljudstvom. »Šaman, pri nekaterih primitivnih ljudstvih kdor ima v zamaknjenju neposreden stik z duhovi, nadnaravnimi silami in vpliva nanje: šaman mrmra svoje molitve«. Shamanam v slovenski interpretaciji tako še vedno reduciramo na primitivizem. In tudi razlaga pojma šaman je temu primerno primitivna. To dopuščamo v 21 stoletju, pri tem, ko sanskrit slovar nakazuje na razsežnost pojma šaman takole: shama = Tranqulity, shamaM = mental tranquillity, shamaH = cessation of all material activities, shamanaM = subsiding. UPASANA SPD rehabilitira pojem ŠAMAN

Iz definicij pojmov in pojmovanja UPASANA SPD izhaja, da izvira kozmologija Sanjave prostosti duha iz pristne in globinske religioznosti, ki ji v slovenskem jeziku nadenemo naziv UPASANOST, torej, iz iskrénega in iskrènega hrepenenja po transverzalni povezanosti vseh aspektov zavesti in bivanja. Lahko trdimo, da globinska in holistična (celostna) religioznost vodi v upasanost. Člani UPASANA SPD utemeljeno verjamemo, da je kozmologija Sanjave prostosti duha pristna, logična, konsistentna, tehtna, razumna in s tem vero-dostojna; zato lahko dopuščamo, da kozmologijo UPASANA SPD interpretirajo kot dostojno – veri, ter s tem besedo »vera«, ki je spričo zgodovinskih dejstev in pristranske (v jeziku Ustavnega sodišča RS »ne-nevtralne«) področne zakonodaje obremenjena (ne-dostojna presežnemu pomenu kategorij kot so kozmologija, religija, vera, misterij itd. ), pomagamo rehabilitirati. Zato smo v slovenskem jeziku našli nov termin, upasana!

Svetovnega nazora / kozmologije UPASANA SPD ne moremo opredeliti s pridevnikom »verski«, saj gre za prepričanje, vedenje, ki je rezultat kognitivne obravnave, gre za nazor, ki je rezultat zorenja, zorenje pa posledica dolgotrajne prakse zrenja, odprte in ne na dogmah ali predsodkih utemeljene percepcije ter transverzalne integracije odprtega uma, stanja sanjama, kot ga opredeljuje nazor UPASANA v svojih temeljnih spisih in definicijah. Temeljni spisi UPASANA SPD tako ne vsebujejo pristranskih, in po našem mnenju neustavnih pojmovnih zgradb in posamičnih pojmov kot so »verski nauk«, »bogo-služje«, »verski obredi, kaj šele »cerkev«. To pa ne pomeni, da kozmologija UPASANA SPD ne vsebuje v bistvu vseh kvalitet, ki jih Ustavno sodišče RS v svojih presojah zadevnega zakona izdvaja kot gradnike organizacije, ki se registrira po ZVS v izpeljavi ustavne pravice do svobode vesti. UPASANA SPD vsebuje vse prvine globinske religioznosti kot jo definirajo temeljni spisi brez da bi po nepotrebnem uporabljala pristranske termine, ki jih po nepotrebnem uporablja zakon.
Temeljna kozmološka inštitucija UPASANA SPD so SANJE in ne cerkev. Ta pristop ni nobena inovacija, temveč tisočletna starodavna »religiozna« oziroma kozmološka zgradba staroselnih etničnih skupnosti, ki sanje postavljajo kot medij komunikacije z bitji znotraj in zunaj meje življenja na tak način, da jim sanje predstavljajo povezovalno INŠTITUCIJO - v emblematskem smislu razumljeno kot re-ligija, v dobesednem pomenu, torej, re-ligare, ponovno-povezati-ravni-zavesti (singularno, skupnostno/kolektivno in univerzalno/transcendentno raven zavesti) v enovit, celovit (holističen) percepcijski sistem, s katerim se razlaga in interpretira skrivnosti bivanja na Zemlji. Temeljni spisi UPASANA SPD razlagajo, zakaj v slovenskem jeziku lahko brez vsakršnih težav besedo RE-LIGIJA nadomestimo z besedo UP-ASANA.

Temeljni proces in praksa nazorske skupnosti UPASANA SPD je ZRENJE, SANJARJENJE, pot k NA-ZORU (pre-pričanju) skoz stanja SANJAMA, ki ga podrobneje opisujejo temeljni spisi. Temeljni spisi natančno razložijo koherentnost, celovitost in predvsem logičnost besednih korenov v Slovenskem jeziku na relaciji SANJAMA, ŠVASAM, UPASANA, CELIM itd., uporabljeni koreni besed so v praksi uporabe Slovenskega jezika večidel potisnjeni v popolno nepoznavanje in zato je ena od nalog UPASANA SPD rehabilitirati stare etimološke kode kozmoloških pojmov slovenskega jezika. Ker je stanje SANJAMA, ki predstavlja ključno prakso oziroma praktiko UPASANA SPD, opredeljeno kot NAJVIŠJE STANJE UMA, stanje, ko je um v svoji polni kapaciteti delovanja, ne moremo opredeliti kozmologije drugače kot prepričanje, nazorsko, mišljenjsko, in ne kot transmisijsko-versko. Kozmologija predstavlja bistveno razvitejši koncept od verovanja. S tega vidika UPASANA SPD promovira tudi sodoben koncept razumevanja verovanj, religioznosti in mističnosti.
V kozmološki skupnosti so lahko zaposlene osebe, ki pa jim ne pristoji nobena oznaka iz terminološko pristranskega ZVS (kot so na primer duhovniki, redovniki ipd.).
Temeljni spisi UPASANA SPD kažejo na razumevanje geneze bivanja zavesti (rojstvo – bivanje/pot – smrt, prehodi, zanke, spirale) v pojavni materializirani obliki na Zemlji in bivanje umeščajo v relacijah do drugih udejanjenih singularitet zavesti (bitij stvarstva v življenjskem okolju, habitatu, hramu). Temeljni spisi tvorijo celovito kozmološko zgradbo.
Zato smemo in moramo za potrebe delovanja skupnosti posameznikov in posameznic zbranih v UPASANA SPD, uporabiti Zakon o verski svobodi, pri čemer vedno znova poudarjamo, da je UPASANA SPD v resnici svetovno nazorska kozmološka skupnost, saj gre pri poslanstvu, načelih, ciljih, dejavnostih, praksah/praktikah in načinu organiziranja za večdimenzionalno (in ne linearno-transmisijsko) skupnost, katere prepričanja in praktike so utemeljena na kognitivnem procesu in logičnem zaznavanju, procesiranju, presoji in sklepanju, ne pa na običajno pojmovani veri, ki bi predstavljala transmisijo vedenja brez v realnem (individualnim in/ali kolektivnem) kognitivnem procesu zaznane subjektivne percepcije vedenja. Upoštevajoč kozmološko zgradbo nazora, gre v UPASANA SPD za celovit percepcijski odnos do bivanja, ki išče povezave med vsemi pojavnimi, zaznavnimi, manifestiranimi, abstraktnimi in transcendentnimi oblikami zavesti. UPASANA SPD se istoveti z ustavnim terminom »prepričanje«, ki v korenu vsebuje besedo PRIČA; priča predpostavlja zavesten subjekt neposredno v percepcijo povezav vključene zavesti, pri kateri v zavestnem stanju povezanosti s kompleksnimi okoliščinami izkušnje interakcije pride do avtentične izmenjave izvirskih, pristnih informacij; skoz pozicijo priče subjekt ponotranji izkušnjo v avtentično pre-pričanje. Sklop prepričanj vodi v avtentični nazor.
Kozmologija UPASANA SPD odkriva POJME v slovenskem jeziku, s katerimi je tkana NIT globoke tradicije vedenja, prepričanj in nazorov o bivanju. UPASANA SPD tako singularno bivanje upaše v univerzalno polje zavesti, hrepeni po povezovanju vseh partikularnih izražajev zavesti. Ker gre za zavesten proces transpozicije sanjarjenja v kognicijo budnega uma, moramo proces vrednotiti kot NAZOR – razumljen kot izpeljanko iz besede ZRENJE, ZORENJE, ki predpostavlja odprt, prost, večdimenzionalen um v procesu permanentnega zaznavanja/percepcije, in ne kot VERO, ki predpostavlja transmisijski, lahko tudi linearen proces.
Ker kot kozmološka skupnost UPASANA SPD integrira šole modrosti, so lahko njeni člani obenem tudi pripadniki (formalno ali neformalno) drugih šol duhovnosti in duhovne modrosti, tudi religij in verstev, lahko prejemajo priznanja, iniciacije, nazive, obredna znamenja in certifikate drugih duhovnih praks, šol, učiteljev ali podobno. UPASANA SPD ne pozna konflikta interesov med izvirnimi šolami modrosti.

Delovanje UPASANA SPD je bilo in bo KAMPANJSKO. Člani se za sodelovanje v kampanjah in drugih dejavnostih UPASANA SPD lahko PROSTO upašejo (povežejo, priključijo, vstopijo) in izpasajo (izstopijo, razvežejo, raz-jahajo) iz UPASANA SPD s podpisom izjave o upasanju za vstop in izjave o izpasanju za izstop iz UPASANA SPD.