Poslanstvo


Poslanstvo UPASANA SPD je širiti vedenje o povezanosti vseh šol modrosti v zgodovini človeštva, o kozmologijah, vedenjih, misterijih, mitologijah, znanjih v habitatih, ki jih naseljujemo in zunaj njih, širiti idejo o povezanosti in enakopravnosti vseh entitet in singularnih jeder zavesti ter o zgodovinskih modrosti in znanjih, o zgodovinskem pomenu idej in vedenj, ter o njihovih zatonih in vzponih skozi čase, prostore in evolucijske spirale zavesti. Na ta način UPASANA SPD skoz transverzalno integracijo inovira vpoglede ter skoz subjektivno izkušnjo člana/članice (PRIČE) transverzalne katalize vedstev odraža avtentičnost upasanja vsake singularne točke zavesti v transcendentno in omniprezentno (vsepovsodprisotno, univerzalno) veliko zavest vse-mirja.

Vsa novodobna svetovnonazorska prepričanja, vsa staroselska vedstva o povezanosti kozmoloških jeder zavesti, vsa antična in srednjeveška verska prepričanja, vsi filozofski, misterijski, teozofski, etični, kozmo-genetični in drugi mišljenjski koncepti, predstavljajo relevanten korpus IZVIRA tokov, ki povezujejo bitja stvarstva v enoten in enovit kozmološki sistem velikega redundantnega polja zavesti.

Na ta način UPASANA SPD pretendira na široko družbeno koristno vlogo, saj z raziskovanjem in promocijo povezanosti in obenem z razkrinkavanjem razlogov za delitve (rekapitulacija padca zavesti o SKUPNOSTI bivanja na zemlji) prispeva h GLOBINSKI SPRAVI, k odkrivanju realne tradicije in korenin, s tem pa k sidranju in brezčasni povezanosti skupnosti ljudi in skupnosti ljudi z drugimi entitetami (bitji) v prostoru, torej, k boljšemu razumevanju in vtkanosti posameznikov v habitat, hram, dom, okolje, nenazadnje v družbeno organiziranost (državo).

UPASANA SPD z odkrivanjem in negovanje ter revitalizacijo svet(l)ih, za vitalnost hrama/habitata pomembnih energijskih točk prispeva k globinski skrbi za okolje, k globoki ekologiji. S tem, ko UPASANA SPD razume vodo, zrak in eter kot temeljne vodnike pretoka informacij in zavesti, s tem, ko je skrb UPASANA SPD posvečena vodnikom pretoka vedenja, se UPASANA SPD pojavlja kot akter v skrbi za temeljne predpostavke zdravega, vitalnega okolja: zavzema se za nedotakljivost vode, zraka in energijskega polja. Vodniki zavesti, povezovalna plazma in fluid stičnosti (ljubezen) so svete postavke UPASANA SPD. Časti ZRAK, VODO, ETER, PRANO in vse fine drobce materije, vse oblike zgostitve zavesti v singularna jedra. Ne pozabimo Zvezdni prah kozmične zavesti sisi, in zvezdni prah ostaneš.

Da gre za svetovnonazorsko kozmološko prepričanje v smislu določenem v 41. členu Ustave, izkazuje UPASANA Sanjava prostost duha z naslednjimi utemeljitvami. Notranje in zunanje lastnosti prepričanja ustanovnih članov UPASANA Sanjave prostosti duha so konsistentne s premišljevanji niza vidnih avtorjev, ki so objavljali svoja videnja o kozmoloških vprašanjih v slovenskem jeziku; v priloženih temeljnih besedilih so nanizana nekatera vidna imena, med njimi avtor kultne knjižne uspešnice in ključnega lika heroja Kekca v slovenski književnosti, Josip Vandot, avtor slovenske himne France Prešeren, avtor emblematske literarne črtice Skodelica kave Ivan Cankar, avtor simbolov Republike Slovenije, Marko Pogačnik, in nenazadnje, avtor enciklopedičnih tekstov o Slovanski kozmologiji kodirani v dramske spise, Taras Kermauner. Količina in razsežnosti objavljene materije, kaže na tehtnost in resnost materije, kar narekuje sistematičen pristop; praznino doslej deloma zapolnjuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti z omejenim objavljanjem Studia Mythologica Slavica, vendar je potrebno ta znanstveni napor dopolniti posebej z aktivnostmi, ki bodo prispevale k večji kohezivnosti zbranih spoznanj, torej, k tvorbi logičnih sklopov med seboj povezanih informacij o kozmoloških usedlinah vedstev. UPASANA SPD z transverzalno integracijo zagotavlja kohezivnost nazorov. Iz temeljnih aktov UPASANA SPD je razvidno, da ima poslanstvo UPASANA SPD pomen tako za skupnost bitij na ozemlju delovanja UPASANA SPD, kot za okolje samo, za habitat, oziroma hram, ki ga bitja naseljujejo; UPASANA SPD pretendira k globinski spravi skupnosti s hramom in k globoki ekologiji, globokemu stiku skupnosti s hramom.

UPASANA SPD je na ta način neposredno vpeta (upasana) v širše družbeno in naravno okolje. Je akter (fr. Agir) in njene aktivnosti niso pogojene in ne narekovane z obstojem drugih fenomenov (fr. re-agir), četudi se fenomenov v družbi in okolju loteva z aktivnim, kritičnim in vitalizacijskim pristopom.